ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี 2560

ขอเชิญเกษตรกร ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ...

more...

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

ฉบับที่ 16/ 2561 อบรมโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ...

ฉบับที่ 15/ 2561 โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart farmer)

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ ...

ฉบับที่ 14/ 2561 ประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ ...

ฉบับที่ 13/ 2561 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง ครั้งที่ 2

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ...

ฉบับที่ 12 /2561 ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ จัดทำแผน ศพก.

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ ...

more...

more...

more...

more...

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...