ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ฉบับที่ 31/2560 จัดเวทีเครือข่ายจัดการดินปุ๋ยชุมชนระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเทพศิริ สิงห์บ้านหาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมจัดเวทีสร้างเครือข่ายการจั...

ฉบับที่ 30/2560 อบรมการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสงัด ทองภูธรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสร้างการรับรู้แนวทางการ...

ฉบับที่ 29/2560 ศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์

วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรี...

ฉบับที่ 28/2560 อบรมหลักสูตร “การผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์”

วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ...

ฉบับที่ 27/2560 มอบปุ๋ยโครงการศูนย์ข้าวชุมชน

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ...

ฉบับที่ 26/2560 ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพรให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ...

ฉบับที่ 25/2560 อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ต.บ้านผือ

วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมาย ให้นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน อบร...

ฉบับที่ 24/2560 อบรมวาดแปลงQgis และ Faarmis ปี 2561

วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายนางบุญนิศา พรมแพง เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมฝึกอบร...

ฉบับที่ 23/2560 อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ต.หนองเรือ

วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายนายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน อบรมเ...

ฉบับที่ 22/2560 อบรมการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน อบรม...