ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ฉบับที่ 126/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 2 ชุมชนกุดกว้าง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายสงัด ทองภูธร...

ฉบับที่ 125/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 หมู่ 3 ต.บ้านเม็ง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเ...

ฉบับที่ 124/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 หมู่ 11 ต. หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่า...

ฉบับที่ 123/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 หมู่ 1 ต. โนนสะอาด

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ สิ...

ฉบับที่ 122/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 หมู่ 2 ต. กุดกว้าง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายสงัด ทอง...

ฉบับที่ 121 /2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 3 ชุมชนนาหว้า

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเ...

ฉบับที่ 120 /2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 3 ชุมชนบ้านกง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่ว...

ฉบับที่ 119 /2561อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 3 ชุมชนบ้านผือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมาย นายทำนอง หล่ายจา...

ฉบับที่ 118 /2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 3 ชุมชนโนนทัน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ ส...

ฉบับที่ 117/2561 รับมอบพันธ์ปลา โครงการประกวดหมู่บ้าน อพปร. ต.ยางคำ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เร...