ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

รับเมล็ดพันธุ์โครงการข้าวแปลงใหญ่

2 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ รับเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการข้าวแปลงใหญ่ จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น...

ประชุมประจำเดือน DM

4 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ ได้จัดให้มีการประชุมประจำเดือน(DM)เจ้าหน้าที่ เพื่อหารือและวางแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ...

3 พฤษภาคม 2559 อ.หนองเรือ อบรม ศพก. วันที่ 2 รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3

3 พฤษภาคม 2559 อ.หนองเรือ อบรม ศพก. วันที่ 2 รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 บรรยายวิชาการเรื่อง การทำเชื้อไตรโคเดอร์มา โดยนายเอกชัย โคตรภูเวียง ...

ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพฯ

3 พฤษภาคม 2559 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ...

ติดตามการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาอาชีพฯ

2 พฤษภาคม 2559 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ...

2 พฤษภาคม 2559 อบรม ศพก. อ.หนองเรือ

2 พฤษภาคม 2559 อ.หนองเรือ อบรม ศพก. วันที่ 1 รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 บรรยายวิชาการเรื่อง การทำเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายบุญทัย ทองภูเวียง เจ้าของศูนย์ ศพก....

ประชุมชี้แจ้งโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพฯ

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมชี้แจงโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภั...

26 เมษายน 2559 อบรม ศพก. วันที่ 2 รุ่นที่ 1 ครั้งที่3

26 เมษายน 2559 อบรม ศพก. วันที่ 2 รุ่นที่ 1 ครั้งที่3 บรรยายวิชาการเรื่อง สาธิตการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา โดยนายเอกชัย โคตรภูเวียง ...

26 เมษายน 2559 ประชุมชี้แจง โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ (รอบแรก)

26 เมษายน 2559 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตอำเภอหนองเรือ ประชุมชี้แจง โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 25...

25 เมษายน 2559 อบรม ศพก. วันที่ 1 รุ่นที่1 ครั้งที่ 3

25 เมษายน 2559 อ.หนองเรือ อบรม ศพก. วันที่ 1 รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 บรรยายวิชาการเรื่อง การทำเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายบุญทัย ทองภูเวียง เจ้าของศูนย์ ศพก....