ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ฉบับที่ 32/2561 เตรียมสถานที่จัดงานโครงการกลุ่มปลูกอ้อยชำข้อ อำเภอหนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ ส...

ฉบับที่ 31/2561 มอบปัจจัยการผลิตการเลี้ยงปลา โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ รับมอบปัจจัยการผลิตการเลี้ยง...

ฉบับที่ 30/2561 ตรวจเยี่ยมสถานที่เลี้ยงไก่ไข่ ชุมชนยางคำ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรือ...

ฉบับที่ 29/2561 ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อน (OT)

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการข...

ฉบับที่ 28/2561 อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่า

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ สิงห...

ฉบับที่ 27/2561 รับมอบน้ำหมักชีวภาพ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ สิ...

ฉบับที่ 26/2561 เตรียมสถานที่เลี้ยงสุกร โครงการส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยฯ ชุมชนกุดกว้าง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายสงัด ทองภูธร...

ฉบับที่ 25/2561 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จังหวัดกาญจนบุรี

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชีย...

ฉบับที่ 24/2561 จัดทำบันทึกข้อตกลง ( MOU)

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมงานการประชุมช...

ฉบับที่ 23/2561 อบรมคณะกรรมการ โครงการผู้มีรายได้น้อย

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการ...