ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม

วันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหนองเรือ ประจำเดือน กรกฎาคม...

ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี ฯ

วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงโครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบาร...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน อำเภอหนองเรือ ประจำเดือน กรกฎาคม ณ ห้อง...

สัมมนาโครงการ 9101 ตามรอยพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่เสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 60 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่องโครงการ9101 ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเก...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2560 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมงานฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้...

งานวันต่อต้านยาเสพติด

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมงานรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติด ณ ที่ว่าการอำเภอหนองเรือ ต.หนองเรือ อ....

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองเรือ

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองเรือ ประจำเดือนมิถุนายน เพื่...

จัดงานวันถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร Field day

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ จัดงานวันถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร Field day ณ ศูนย์เรียนรู้กา...

จัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ จัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตา...

จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการเกษตรทฤษฎีใหม่

พฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือและเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการส่งเสริม...