ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ฉบับที่ 8/2561 ประเมินผลงานคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเตรียมรับการประเมินผลงานคัดเลือก อสม.ดีเด...

ฉบับที่ 7/2561 วิทยากรบรรยายการร่วมกลุ่มสู่การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชาก...

ฉบับที่ 6/2561 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2561เวลา 09.00 น. นางศิริพร ประทุมวงศ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงา...

ฉบับที่ 5/2561 วิทยากรบรรยายการร่วมกลุ่มสู่การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน

วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ เป็นวิทยากร บรรยายเรืองการร่วมกลุ่มสู่การจัดตั้งวิ...

ฉบับที่ 4/2561 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มกราคม

วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย นายสงัด ทองภูธรณ์ นักวิชาการส่งเส...

ฉบับที่ 3/2561 ร่วมเปิดสถานีวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์พืช

วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย นายสงัด ทองภูธรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเ...

ฉบับที่ 2/2561 ประชุมคณะกรรมการ (ศพก.)

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสงัด ทองภูธรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเ...

ฉบับที่ 1/2561 รับปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร

วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2561เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ รับปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ อ.หนองเรือ จ...

ฉบับที่ 31/2560 จัดเวทีเครือข่ายจัดการดินปุ๋ยชุมชนระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเทพศิริ สิงห์บ้านหาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมจัดเวทีสร้างเครือข่ายการจั...

ฉบับที่ 30/2560 อบรมการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสงัด ทองภูธรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสร้างการรับรู้แนวทางการ...