ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

จัดเวทีชุมชนพร้อมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟู ฯ ชุมชน

วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสงัด ทองภูธรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจัดเวทีชุมชนพร้อมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 9101 ตามรอยเท...

จัดเวทีชุมชนพร้อมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟู ฯ ชุมชน

วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน จัดเวทีชุมชนพร้อมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ...

จัดเวทีชุมชนพร้อมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟู ฯ ต.โนน

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสงัด ทองภูธรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดเวทีชุมชนพร้อมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 9101 ตามรอย...

จัดเวทีชุมชนพร้อมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟู ฯ ต.กุด

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 นายสงัด ทองภูธรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดเวทีชุมชนพร้อมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 9101 ตามรอยเท้า...

จัดเวทีชุมชนพร้อมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟู ฯ ต.บ้า

วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดเวทีชุมชนพร้อมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 9101 ตา...

ประชุมชี้แจงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ เพื่อการฟื้นฟูอาชีพ...

ประชุมงานธุรการ และวางแผนการขับเคลื่อนงานโครงการ 9101 ฯ ฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุท

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางธัญนิชา ตุ้มทองกุลธรณ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางบุญนิศา พรมแพง เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมงา...

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านเม็ง

วันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านเม็ง ประจำ...

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านกง

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านกง ประจำเดือน ตุลา...

อบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้นายเดชา ศรีเชียงสานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ...