ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

คู่มือประชาชน

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนรายแปลง (รายเดิม) (รายใหม่) จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่ ศบกต., สนง.เกษตรอำเภอ

คู่มือสำหรับประชาชน: การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต(กทม.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.ชื่อหน่วยงาน :: การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต(กทม.)
   หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ

2. ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน
3. เกษตรกรต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องมีการมอบหมายตัวแทนมาขึ้นทะเบียน
4. ผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่ หรือเพิ่มแปลงใหม่ ให้ไปยื่นเอกสารที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงที่ดินที่ทำกิจกรรมอยู่
 หากมีแปลงที่ทำกิจกรรมหลายพื้นที่ หลายการปกครอง ให้ไปยื่นที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงหลัก
5. ผู้ขอขึ้นทะเบียน ต้องมีพยานแปลงข้างเคียงหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ตั้งแปลง รับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และการจัดทำกิจกรรมการเกษตร โดยต้องลงลายมือชื่อเป็นพยาน กำหนดให้ระบุตำแหน่งกรณีพยานเป็นผู้นำชุมชน
6. เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดจะต้องมีการตรวจสอบ ดังนี้
   6.1 หากเกษตรกรเพาะปลูกพืชชนิดเดิมในแปลงเดิมที่เคยขึ้นทะเบียนไว้(เนื้อที่ปลูกไม่เกินของเดิม)
           จะมีการตรวจสอบโดยนำรายชื่อและรายละเอียดการเพาะปลูกไปติดประกาศเพื่อให้ตรวจสอบโดยชุมชน
   6.2 หากเกษตรกรเพาะปลูกพืชในแปลงใหม่ซึ่งยังไม่เคยขึ้นทะเบียนไว้ จะมีการตรวจสอบพื้นที่จริง
โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ :
1. กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อาจแก้ไข
 เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐาน
 ร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. ขั้นตอนการดำเนินงาน ตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
3. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
4. สำหรับพืชเศรษฐกิจ ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 13 วันทำการ พืชอื่นๆ ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 4 วันทำการ
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
#
ขั้นตอน
ระยะเวลา
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1ประเภท การตรวจสอบเอกสาร 
เกษตรกรยื่นแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมการรับรองเอกสาร
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลและเอกสาร (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
 คือ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)) 
( - การรับขึ้นทะเบียนและตรวจสอบเอกสารใช้ระยะเวลาให้บริการ 20 นาที/ราย
 และเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนรวบรวมเอกสารเสนอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารภายในวันถัดไป )

1 วันทำการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ

2ประเภท การพิจารณา 
2.1 เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้องของข้อมูล การถือครองที่ดิน
2.2 เจ้าหน้าที่ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกษตรกร บันทึกข้อมูลเข้าสู่
ระบบโปรแกรมทะเบียนเกษตรกรและจัดทำข้อมูลของเกษตรกร เพื่อติดประกาศ
 ให้ชุมชนตรวจสอบ 2.3 ดำเนินการติดประกาศให้ชุมชนตรวจสอบ
 (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)) 
( - การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบใช้ระยะเวลา 15 นาที/ราย - พืชอื่นๆ ที่ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจ
 ให้นับระยะเวลาในขั้นตอนนี้ 2 วันทำการ และรอพิมพ์ข้อมูลลง
ในสมุดทะเบียนเกษตรกรภายในวันถัดไปไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลเกษตรกรไปติดประกาศเพื่อให้ชุมชนตรวจสอบ -
แปลงที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่กำหนดนั้น เจ้าหน้าที่จะพิมพ์ข้อมูลไปติดประกาศเพื่อให้ชุมชนตรวจสอบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง )

11 วันทำการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ
3ประเภท
 การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ้าหน้าที่เสนอนายทะเบียนลงนามในสมุดทะเบียนเกษตรกร
(หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)) 
( - จัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร 15 นาที/ราย - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ในสมุดทะเบียนเกษตรกรเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร )
1 วันทำการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ
ระยะเวลาดำเนินการรวม
13 วันทำการ
การลดขั้นตอน
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
#
ชื่อเอกสาร
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
ขนาดไฟล์เอกสาร
1แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แบบ ทบก.01)
 (ฉบับจริง 1 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม


2บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง 1 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน
กระทรวงมหาดไทย
 กรมการปกครอง กรมการปกครอง

3สมุดทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง 1 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม
กระทรวงมหาดไทย
 กรมการปกครอง กรมการปกครอง

4หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ) 
เอกสารเพิ่มเติม

5หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง 1 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม

6สมุดทะเบียนเกษตรกร
(ฉบับจริง 1 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม

7รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ฉบับจริง 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียม
#
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
1ไม่มีค่าธรรมเนียม
0 บาท
ช่องทางการร้องเรียน
#
ช่องทางการร้องเรียน
1
กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร 
( 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 025793669 )

2
สำนักงานเกษตรจังหวัด (ที่สำนักงานเกษตรอำเภอนั้นสังกัดอยู่

3
สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร (ที่สำนักงานเกษตรเขตนั้นสังกัดอยู่)

4
ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
 www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
#
ชื่อเอกสาร
ขนาดไฟล์เอกสาร
1
 แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แบบ ทบก.01)

134.86 กิโลไบต์
วัน/เวลา
สถานะ
ผู้ดำเนินการ
เหตุผล
09/09/2558
10:23 น.
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC)

เกษตรอำเภอหนองเรือ กสก.

09/09/2558 10:17 น.

รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)
สำนักงานเกษตร อ.หนองเรือ กสก.

 

21 มีนาคม 59 10:57:39