ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข้อมูลอำเภอ

              

คำอธิบาย: http://nongruea.khonkaen.doae.go.th/upload/photo/data/20151006154233jhupeHmg.jpg

 

ข้อมูลทั่วไป อำเภอหนองเรือ


       เดิมอำเภอหนองเรือ มีฐานะเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีการเรียกขานชื่อ หนองเรือ ซึ่งมีข้อสันนิษฐานในการเรียกชื่อนี้ไว้ 2 ลักษณะคือ มีหนองน้ำขนาดใหญ่ มีลักษณะคล้ายเรือ อยู่ติดกับหมู่บ้านพื้นที่บริเวณเป็นที่ลุ่ม มีลำห้วย หนองน้ำไหลผ่าน อีกทั้งยังมีหนองน้ำที่มีคนมาทำชักลากไม้มาขุดเจาะเป็นเรือพายมากกว่าท้องถิ่นอื่น
ต่อมาได้ยกฐานะตำบลหนองเรือ เป็นกิ่งอำเภอเมื่อ พุทธศักราช 2502 โดยรวมหมู่บ้านตำบลต่างๆ รวม 7 ตำบล จากอำเภอเมืองขอนแก่น และอำเภอภูเวียง ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอหนองเรือ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2504 ปัจจุบันมีเขตปกครองรวมกันเป็น 10 ตำบล 149 หมู่บ้าน แบ่งเขตพัฒนาท้องถิ่นเป็นเทศบาลตำบล 3 แห่ง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 10 แห่ง

 

ขนาดที่และที่ตั้ง
       อำเภอหนองเรืออยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นไปทางด้านทิศตะวันตกตามเส้นทางถนนมะลิวรรณ 45 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 495 กิโลเมตร มีพื้นที่จำนวน 673 ตารางกิโลเมตร หรือ 42 , 1130 ไร่

 

อาณาเขตติดต่อ
       ทิศเหนือ ติดต่อ เขตอำเภอภูเวียงและบริเวณท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
       ทิศใต้ ติดต่อ เขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
       ทิศตะวันออก ติดต่อ เขตอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
       ทิศตะวันตก ติดต่อ เขตอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

 

จำนวนหมู่บ้านประชากร / ครัวเรือนและครัวเรือนเกษตรกร อำเภอหนองเรือ

 

ตำบล

จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

จำนวนครัวเรือนเกษตรกร

หมายเหตุ

หนองเรือ

13

11 , 231

2 , 299

1 , 517

เขตเทศบาล หมู่ที่ 1 , 2 , 10 , 13

บ้านเม็ง

18

11 , 483

2 , 175

1 , 841

 

ยางคำ

14

9 , 334

1 , 787

1 , 691

 

จระเข้

13

7 , 690

1 , 811

1 , 310

เขตเทศบาลหมู่ที่ 4 , 10

บ้านกง

10

7 , 426

1 , 415

848

เขตเทศบาลหมู่ที่ 8 , 9

บ้านผือ

10

5 , 744

1 , 212

1 , 065

 

โนนทอง

21

11 , 802

2 , 444

2 , 226

 

โนนทัน

14

8 , 603

1 , 798

1 , 717

 

โนนสะอาด

15

9 , 636

1 , 903

822

เขตเทศบาลหมู่ที่ 4

กุดกว้าง

21

9 , 579

1 , 910

1 , 653

เขตเทศบาลหมู่ที่ 11

รวม

149

92 , 532

18 , 754

14 , 690

 
 

 

สภาพภูมิประเทศ
       อำเภอหนองเรือ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบเรียบมีความลาดชัน 0 – 1 % สลับกับพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0 – 2 % ได้แก่พื้นที่ตำบล กุดกว้าง หนองเรือ บ้านกง และพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลจระเข้ ยางคำ บ้านผือ บ้านเม็ง โนนทัน และพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของตำบลโนนสะอาด โนนทอง นอกจากนั้นยังมีบริเวณที่มีสภาพพื้นที่เป็น ลูก คลื่นลอนลาดมีความลาดชัน 2 – 5 % อยู่ทางตอนเหนือของอำเภอ ในตำบลโนนสะอาด โนนทัน โนนทอง ทางตอนใต้ของอำเภอในตำบลบ้านเม็ง และทางตะวันออกของตำบลจระเข้ นอกจากนั้นยังมีบริเวณที่มีสภาพพื้นที่ลาดชัน มีความลาดชัน 8 – 16 % อยู่ทางตอนใต้ของอำเภอในเขตตำบลบ้านเม็ง ยางคำ และมีบริเวณพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาซึ่งมีความลาดชันมากกว่า 35 % ออกทางทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ ของอำเภอในตำบลบ้านเม็ง ยางคำ จระเข้ บ้านกง บ้าน ผือ มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ อยู่ทางตอนเหนือของอำเภอในพื้นที่ตำบลบ้านผือ บ้านกง หนองเรือ โนนทอง และยังมีหนองน้ำทั้งขนาดใหญ่และเล็กกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่อำเภอ นอกจากนั้นยังมีลำห้วยหลายสายกระจายอยู่ในพื้นที่ตำบลต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ลำน้ำเชิญ ลำห้วยยาง และหนองน้ำธรรมชาติ ประมาณ 100 แห่ง กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่อำเภอ แหล่งน้ำใต้ดิน เช่น น้ำบาดาล ซึ่งมีอัตราการไหลของน้ำ 20 – 100 แกลลอนต่อนาที คุณภาพน้ำจากบ่อบาดาลทั้งหมด คุณภาพดี ยกเว้น แนวเขาทางด้านตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเท่านั้นที่น้ำบาดาลมีปริมาณน้อยกว่า 20 แกลลอนต่อนาที แต่คุณภาพน้ำดี

 

ภูมิอากาศ
       อุณหภูมิ จากข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ย 10 ปี ของสถานีตรวจอากาศพบว่า จังหวัดขอนแก่นมีอุณหภูมิทั้งปีเฉลี่ยสูงสุด 35.3 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิทั้งปีเฉลี่ยต่ำสุด 18.3 องศาเซลเซียส โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 11.9 – 15.6 องศาเซลเซียส ซึ่งในเดือนดังกล่าวจะอยู่ในฤดูหนาวโดยในเดือน มกราคม อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยในรอบ 10 ปี 11.9 องศาเซลเซียสและเดือนธันวาคม อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยในรอบ 10 ปี เป็น 13.15 องศาเซลเซียส ซึ่งความหนาวเย็นนี้ส่งผลต่อการปลุกถั่วเขียว เพราะเกษตรกรปลูกถั่วเขียวในช่วงอากาศหนาวจัดอาจพบปัญหาถั่วเขียวไม่งอก งอกช้าหรืองอกมาแล้วการเจริญเติบโตชะงักงัน จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรต้องเร่งปลุกถั่วเขียวให้เร็วขึ้นหรือข้าออกไปและเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตถั่วเขียวไม่สูงเท่าที่ควร
       สำหรับในเรื่องความร้อนนั้น พบว่าในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม เป็นช่วงที่มีอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ในเดือนเมษายน ซึ่งในรอบ 10 ปี มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 40.5 องศาเซลเซียสและโดยทั่วไปแล้วในจังหวัดขอนแก่นอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ต่ำสุดจะต่างกันประมาณ 17 องศาเซลเ ซ ียส โดยในช่วงฤดูหนาว – ร้อน เป็นช่วงที่มีความแตกต่างค่อนข้างมาก แต่ในช่วงฤดูฝนจะมีความแตกต่างของอุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุดลดลง

 

ป่าไม้
       อำเภอหนองเรือที่ว่างเปล่ากระจัดกระจายอยู่ในบริเวณที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเกษตร ส่วนหนอง บึง พบกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ตำบลต่างๆ นอกจากนั้นบริเวณตอนเหนือค่อยไปทางทิศตะวันออกของอำเภอยังอยุ่ในเขตรับน้ำของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ด้วย ได้แก่ตำบลบ้านผือ บ้านกง หนองเรือ ในตำบลกุดกว้างมีหนองแปนอยู่ในหมู่ที่ 5 , 6 , 14 เป็นหนองขนาดใหญ่พื้นที่ประมาณ 3 , 000 ไร่ สามารถปรับปรุงแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตรได้ อำเภอหนองเรือยังมีเขตป่าสงวนแห่ชาติอยู่ตามแนวเทือกเขาทางด้านตะวันออกและตอนใต้ค่อนไปทางทิศตะวันออกตลอดจนพื้นที่ตอนเหนือของอำเภอได้แก่

 

เขตป่าสงวนแห่งชาติ

1. ป่าสงวนแห่งชาติป่าโสกแต้ อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านผือ บ้านกง เนื้อที่ 9 , 200 ไร่
2. ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองนกเขียน อยู่ในพื้นที่ตำบลโนนทอง เนื้อที่ 7 , 875 ไร่
3. ป่าสงวนแห่งชาติภูเม็ง อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านเม็ง ยางคำ เนื้อที่ 13 , 000 ไร่
4. ป่าสงวนแห่งชาติโคกตลาดใหญ่ อยู่ในพื้นที่ตำบลจระเข้ ยางคำ เนื้อที่ 6 , 250 ไร่

       ในสภาพปัจจุบันพบว่า ป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติส่วนใหญ่ พื้นที่ดังกล่าวราษฎรได้บุกรุกทำลายสภาพป่าโดยทั่วไปค่อนข้างเสื่อมสภาพ พื้นที่บางส่วนมีสภาพเหมาะสมและมีศักยภาพในการทำการเกษตร ราษฎรมีการบุกรุกทำนา ทำไร่ ปัจจุบันบางพื้นที่ทางราชการได้มอนเอกสาร สทก.1 เพื่อให้ทำกินตั้งแต่ปี 2528 เขตป่าสงวนแห่งชาติภูเม็ง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เช่น ลำห้วยยาง ไหลผ่านตำบลยางคำ จระเข้ ในเขตป่าสงวนดังกล่าวประชาชนเข้าไปหาของป่า เช่น หน่อไม้ ผักหวาน เห็ดธรรมชาติ รวมทั้งเป็นทำเลเลี้ยงปศุสัตว์ด้วย

 

การคมนาคม
       ระหว่างอำเภอกับจังหวัดใช้เส้นทางถนนมะลิวรรณ ( ขอนแก่น – ชุมแพ ) เป็นถนนหลักแผ่นดิน ผ่านตำบลบ้านกง จระเข้ หนองเรือ กุกกว้าง โนนทัน โนนสะอาด มีรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่านจำนวน 11 สาย

 • สายขอนแก่น – ชุมแพ - เมืองเลย

 • สายขอนแก่น – ชุมแพ - หล่มสัก

 • สายขอนแก่น - บ้านแท่น

 • สายขอนแก่น – ภูเวียง – ศรีบุญเรือง – หนองบัวลำภู

 • สายขอนแก่น – ภูเขียว

 • สายขอนแก่น – หนองเรือ

 • สายขอนแก่น – เชียงใหม่

 • สายกรุงเทพฯ – ขอนแก่น – เลย

 • สายขอนแก่น – เชียงราย

 • สายขอนแก่น – บึงสามพัน ( จังหวัดเพชรบูรณ์ )

 • สายขอนแก่น – หนองเรือ – กุดขอนแก่น ( อำเภอภูเวียง ) ระหว่างอำเภอ – ตำบล

 • สายหนองเรือ – บ้านแท่น – ชัยภูมิ – ผ่านตำบลบ้านเม็ง

 • สายหนองเรือ – ภูเขียว ผ่านตำบลบ้านเม็ง

 • สายดอนโมง – อำเภอมัญจาคีรี ผ่านตำบลจระเข้ ตำบลยางคำ

 • ถนนลาดยางติดต่อระหว่างอำเภอ – ตำบลและหมู่บ้าน สามารถติดต่อได้ทุกหมู่บ้านในทุกฤดูกาล

   

  แหล่งน้ำธรรมชาติ

  1. ลำน้ำ
         ลำน้ำในอำเภอหนองเรือ มีเพียงสายเดียวคือ ลำน้ำเชิญ นับว่าเป็นสายน้ำที่มีความจำเป็นที่สุดสำหรับเกษตรกรในอำเภอหนองเรือ ถ้าหากขาดแคลนน้ำสายนี้แล้ว ชาวอำเภอหนองเรือคงไม่มีอาชีพไม่มีรายได้จากการเกษตรเพราะเกษตรกรใช้น้ำสายนี้ทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ประมง ลำน้ำเชิญ จะเริ่มต้นจากภูเขาในเขตจังหวัดชัยภูมิ ไหลลงมาผ่านบ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 5 บ้านบะยาว หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 15 บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 3 บ้านขนวน หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ ตำบลกุดกว้าง นอกจากนี้ยังเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างอำเภอหนองเรือกับอำเภอบ้านแท่นที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอหนองเรือ
         ลำน้ำเชิญ ยังเป็นเส้นกั้นเขตแดนของตำบลกุดกว้างกับตำบลบ้านเม็งซึ่งจะไหลผ่านเขตบ้านหนองแสง ตำบลบ้านเม็ง ไหลผ่านถนนมะลิวรรณ ผ่านบ้านกุดฉิม ตำบลโนนทันและบ้านโนนทอง ตำบลโนนทองและเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโนนทองกับตำบลหนองเรือ และผ่านเข้าเขตตำบลบ้านกง ผ่านเขตบ้านหนองทุ่ม บ้านโนนศิลา ไหลลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เข้าเขตตำบลบ้านผือ ซึ่งติดเขตหมู่บ้านโพธิ์ตาก บ้านผือ บ้านดอนกอก ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ
         กล่าวได้ว่า ลำน้ำเชิญ ไหลผ่านเขตอำเภอหนองเรือเริ่มจากบ้านโนนฟันเรือหมู่ที่ 10 ตำบลกุดกว้าง ผ่านเขตตำบลบ้านเม็ง ตำบลโนนทัน ตำบลโนนทอง ตำบลหนองเรือ ตำบลบ้านกงและตำบลบ้านผือ รวม 7 ตำบล มีความยาวประมาณ 72 กิโลเมตร ความกว้างเฉลี่ยประมาณ 25 เมตร ล ึกประมาณ 5 เมตรสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ตลอดปี ในพื้นที่ดังกล่าวจึงมีน้ำท่วมทุกปีและเกษตรกรก็สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ในฤดูแล้ง และยังมีฝายน้ำล้นที่จะยกระดับน้ำให้สูงขึ้น และยังเป็นเส้นสายน้ำใช้แบ่งเขต อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ กับ ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

   

  2. ประเภทลำห้วย
         ลำห้วยแล้ง  มีความยาวประมาณ 36 กิโลเมตร ความลึกเฉลี่ยประมาณ 3 เมตร ความกว้างโดยเฉลี่ยประมาณ 22 เมตร ไหลผ่าน 2 ตำบลคือ ตำบลกุดกว้างและตำบลโนนทัน โดยเริ่มจากหมู่ที่ 10 บ้านโนนฟันเรือ ผ่านหมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ผ่านบ้านหนองดินจี่ บ้านกุดกว้าง บ้านขนวน บ้านโคกสูง บ้านหนองไผ่ ของตำบลกุดกว้าง ช่วงที่ไหลผ่านแต่ละหมู่บ้านเรียกชื่อไม่เหมือนกัน แต่แท้ที่จริงแล้วคือคลองสายเดียวกัน ผ่านตลอดปี ในฤดูแล้งเกษตรกรปลูกพืชผัก เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว กะหล่ำปลี แตงร้าน พริก พืชผักอื่นรวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1 , 671 ไร่

         ลำห้วยบุนา  มีความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร ความลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร มีน้ำตลอดปีเป็นช่วงๆ ในตำบลโนนสะอาด ซึ่งมีการขุดลอกคาดว่าจะมีน้ำเก็บตลอดปี ลำห้วยนี้ไหลผ่าน 2 ตำบล คือตำบลโนนสะอาด และตำบลโนนทัน เกษตรกรสามารถใช้น้ำสำหรับปลูกพืชฤดูแล้งได้ และไหลตกลำน้ำเชิญในที่สุด

         ลำห้วยยาง  มีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างเฉลี่ย 15 เมตร ลึกเฉลี่ยประมาณ 2 เมตร ไม่มีน้ำในฤดูแล้ง ลำห้วยยางมีต้นกำเนิดจากภูเขาภูเม็ง ไหลผ่านตำบลยางคำ ตำบลจระเข้ ตำบลบ้านกง และไหลตกอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ที่ตำบลบ้านกง มีฝายกั้น 2 แห่ง คือฝายของชลประทาน ตำบลจระเข้และ กสช. พื้นที่ 50 ไร่ บ้านท่าลี่ ตำบลบ้านกง ทำนบดิน 1 แห่ง ที่บ้านเปือย ตำบลบ้านกง น้ำก็ยังไม่พอใช้ในการเกษตรฤดูแล้ง ก็สรุปได้ว่าใช้ได้เพียงฤดูกาลเดียว สภาพน้ำตื้นเขินและทำนบเหมืองฝายมีน้อย

         ลำห้วยกุดปลาดุก ไหลผ่านตำบลจระเข้ ตำบลบ้านกง ไหลลงอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์

         ลำห้วยโสกม่วง ไหนผ่านตำบลบ้านกง ตำบลบ้านผือ ไหลลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

         ลำห้วยศาลเจ้า ไหลผ่านตำบลบ้านกง ตำบลบ้านผือ ไหลลงอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์

         ลำห้วยหลัว ไหลผ่านตำบลบ้านกง ตำบลบ้านผือ ไหลลงอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์

         ลำห้วยปอ ไหลผ่านตำบลโนนทอง เป็นทางระบายน้ำในฤดูฝนไหลลงน้ำเชิญ

         ลำห้วยหินลาด ไหลผ่านตำบลโนนทอง เป็นทางระบายน้ำในฤดูฝนไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์

   

  ประเภทแหล่งน้ำใต้ดิน
         พื้นที่ทั้งหมดของอำเภอหนองเรือ จะรองรับด้วยหินแข็งเป็นหินดินดาน หินทรายแข็ง หินกรวดมน และหินทรายแข็งของชุดภูกระดึงและชุดน้ำพอง คุณภาพน้ำจะดี ยกเว้นบางพื้นที่เป็นหย่อมๆ ของน้ำที่มีความกระด้างสูง เช่น บ้านโนนดู่ สำราญหินลาด บะยาว โนนฟันเรือ โคกกลาง โนนสะทอน ตำบลกุดกว้าง บ้านเทพเทวัญ ตำบลจระเข้ บ้านนางิ้ว ดอนแขม ตำบลยางคำ เป็นต้น พื้นที่ส่วนใหญ่ จะให้ปริมาณน้ำปานกลาง ประมาณ 2 – 10 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง คุณภาพน้ำจืด เช่นตำบลโนนสะอาด ตำบลโนนทัน ตำบลหนองเรือ ตำบลยางคำ
         บริเวณที่เป็นแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำ 10 – 20 ลุกบาศก์เมตร / ชั่วโมง ได่แก่แนวที่อยู่ทางด้านใต้ของตำบลหนองเรือทอดตัวเป็นแนวยาวทางทิศตะวันตก – ทิศตะวันออก ตั้งแต่บ้านโคกกลาง ดอนหัน โนนหินแห่ ตำบลโนนสะอาด ตำบลโนนทัน กม. 52 หนองกุง หนองไผ่ ตำบลกุดกว้าง บ้านหนองไฮ ตำบลหนองเรือ บ้านหนองโน บ้านหาด ตำบลบ้านเม็ง
  สำหรับพื้นที่ที่พัฒนาน้ำบาดาลได้ยาก คือน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง อยู่ในเขตด้านทิศตะวันตกของบ้านกุดกว้างทิศตะวันออกของบ้านโนนทัน ในเขตภูมูลเบ้า บ้านไผ่ โนนทอง หนองโดกและยังมีพื้นที่ทางทิศตะวันออกของตำบลบ้านเม็งเป็นแนวต่อเข้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตำบล ยางคำ ความลึกของพื้นที่น้ำบาดาลเฉลี่ยประมาณ 30 – 50 เมตรและ มีระดับน้ำ 4 – 12 เมตร
         คุณภาพของน้ำบาดาล อำเภอหนองเรือมีความกระด้างและมีเกลือคลอไรด์สูง ปริมาณเหล็กโดยทั่วไปเกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด ยกเว้นบางพื้นที่ในตำบลโนนทอง ตำบลโนนทัน พื้นที่มีปริมาณไนเตรทสูงได้แก่ ที่สาธารณะบ้านหนองหอย หมู่ที่ 6 ตำบลจระเข้ ปริมาณไนเตรท 735 มิลลิกรัม / ลิตร ที่วัด บ้านยางคำ หมู่ที่ 2 ตำบลยาง คำ ปริมาณไนเตรท 780 มิลลิกรัม / ลิตร เป็นต้น

   

  ภัยธรรมชาติ
         น้ำท่วม อำเภอหนองเรือประสบปัญหาน้ำท่วมเกือบจะทุกปีวึ่งพื้นทีน้ำท่วมเป็นที่ทำนาติดกับลำน้ำเชิญและติดกับอ่างเก็ยน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งน้ำท่วมจะเป็นพื้นที่ท่วมซ้ำซากคือตำบลกุดกว้าง โนนทอง หนองเรือ บ้านกงและบ้านผือ น้ำจะท่วมเป็นประจำในเดือนพฤษภาคม กันยายน และตุลาคม ของทุกปีและท่วมซ้ำวากหลายครั้งใน 1 ปี

   

  เขตที่ถูกน้ำท่วมบ่อยที่สุดของอำเภอหนองเรือ คือหมู่บ้านที่ติดกับเขตน้ำเชิญ ดังนี้

 • ตำบลกุดกว้าง หมู่ที่10 บ้านโนนฟันเรือ , หมู่ที่9 บ้านบะยาว , หมู่ที่6 บ้านโคกกลาง , หมู่ที่5 บ้านโนนดู่ , หมู่ที่4 บ้านกุดกว้าง , หมู่ที่14 บ้านหนองดินจี่ , หมู่ที่3 บ้านขนวน , หมู่ที่17 บ้านขนวนคร , หมู่ที่2 บ้านโคกสูง , หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 27 บ้านหนองไผ่

 • ตำบลบ้านเม็ง หมู่ที่11 บ้านหนองแสง , หมู่ที่4 บ้านหนองกุง , หมู่ที่10 บ้านหาด

 • ตำบลหนองเรือ หมู่ที่ 1 , 2 บ้านหนองเรือ , หมู่ที่ 5 , 6 บ้านฟ้าเหลื่อม

 • ตำบลโนนทัน หมู่ที่8 บ้านกุดฉิม

 • ตำบลบ้านกง หมู่ที่5 บ้านหนองเม็ก , หมุ่ที่6 บ้านหนองทุ่ม , หมู่ที่10 บ้านโนนศิลา , หมู่ที่1 บ้านกงเก่า , หมู่ที่ 2 บ้านกงกลาง , หมู่ที่3 บ้านเปือย

 • ตำบลโนนทอง หมู่ที่2 , 19 บ้านโนนทอง , หมู่ที่4 , 16 บ้านภูมูลเบ้า , หมู่ที่5 บ้านสระพังข่า , หมู่ที่8 บ้านกุดแคน , หมู่ที่11 บ้านไผ่

 • ตำบลบ้านผือ หมู่ที่1 บ้านโนนทอง , หมู่ที่4 , 10 บ้านโพธิ์ตาก , หมู่ที่ 6 , 7 , 9 บ้านหนองผือ 

   

  ฝนแล้ง

         อำเภอหนองเรือเป็นอำเภอที่ประสบภาวะฝนแล้งเป็นประจำแม้ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยถึง 1 , 120.02 มิลลิเมตร / ปี ( เฉลี่ย 10 ปี ) แต่มักจะประสบภาวะฝนทิ้งช่วงเกษตรกรที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ จึงได้อาศัยแหล่งน้ำนั้นสูบน้ำขึ้นมาเพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าว พื้นที่ที่ทำนาที่เป็นที่ดอนอาศัยน้ำฝนทั้งหมดไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือระบบน้ำอื่นใดมาดำเนินการช่วยเหลือซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอหนองเรือเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง จะพบทุกตำบลในประเพาะปลูกข้าว 2547 / 2548 จำนวน 163 , 384 มีพื้นที่ประสบภัยแล้งทั้งอำเภอหนองเรือประมาณ 59 , 175 ไร่ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนมากถ้าหากปีใดน้ำฝนมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอจะทำนาดำได้ เกษตรกรก็แก้ปัญหาโดยการทำนาหว่าน ซึ่งบางทีก็จะพบปัญหานาหว่าน เหมือนกันคือหว่านแล้วประสบกับภาวะฝนทิ้งช่วง
         ข้าวที่หว่านแล้วไม่งอกหรืองอกแล้วตายเกษตรกรต้องเตรียมดินหว่านใหม่เป็นครั้งที่ 2 หรือครั้งที่ 3 ก็มีในบางปีสร้างปัญหาให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก

   

  ประเพณีและความเชื่อ
         ประชาชนยังมีความเชื่อและค่านิยมแบบสังคมปฐมภูมิ ถือขนบธรรมเนียมตั้งแต่ตั้งเดิม เชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ เคารพนับถือผู้อาวุโสยึดถือญาติพี่น้องและเครือญาติ มีความรักสามัคคีและที่สำคัญที่สุดคือการยึดหลักคำสอนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนเรียงลำดับติดต่อกันไป เรียกว่า ฮีตสิบสอง ซึ่งหมายถึง จารีตประเพณีที่ประชาชนในหมู่บ้านปฏิบัติกันมาทั้งสิบสองเดือนในแต่ละปี

 • เดือนอ้าย ( เดือนเจียง ) บุญเข้ากรรม หมายถึงพิธีทำบุญแด่พระสงฆ์ผู้อยู่บริวาสกรรมเพราะเหตุต้องอาบัติสังฆาทิเสส ซึ่งถือว่าได้กุศลมาก

 • < > บุญคูณลาน คือการทำบุญทำขวัญข้าวเปลือก เมื่อนวดข้าวเสร็จแล้วก่อนจะนำข้าวใส่ยุ้งก็ทำพิธีเพื่อเป็นศิริมงคลโดยนิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์และนำน้ำพระพุทธมนต์ประพรมกองข้าว เชื่อว่าเจ้าของจะอยู่เย็นเป็นสุขข้าวกล้าจะงอกงามได้ผลดีในปีต่อไป< > บุญข้าวจี่ เรียกชื่อตามอาหารที่นำมาถวายพระในโอกาสวันมาฆบูชา ข้าวจี่ คือ ข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วปั้นเป็นก้อนโตเท่าไข่เป็ด ทาเกลือแล้วนวดให้เหนียวเสียบไม้ย่างไฟให้เกรียมทาด้วย ไข่ไก่ บางทีใส่น้ำอ้อยเป็นใส้ข้างใน เมื่อถวายข้าวจี่แด่พระสงฆ์แล้วก็ฟังเทศน์และรับพร< > บุญมหาชาติ หมายถึงการเทศน์มหาชาดก การฟังเทศน์มหาชาติให้จบในวันเดียวถือว่าได้กุศลมาก ชาวบ้านจะเตรียมอาหารและที่พักสำหรับพระภิกษุพร้อมด้วยเครื่องบูชา ในวันโฮม ( วันรวม ) ตอนเช้าจะนิมนต์พระอุปคุตมาประดิษฐานที่หอข้างศาลาโรงธรรม ตอนบ่ายก็อันเชิญพระเวสสันดรและนางมัทรีเข้าเมือง แล้วกลับเข้าวัด จะเทศน์มหาชาติตลอดทั้งวัน มีการจัดขันดอกไม้ ธูปเทียนกล่าวคำคารวะพระรัตนตรัยเป็นเสร็จพิธี< > บุญสงกรานต์ ชาวอีสานถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ เริ่มจากวันที่ 13 เมษายนเป็นวันเนา มีการสรงน้ำพระพุทธรูปที่วัด วันที่ 14 เมษายนเป็นวันมหาสงกรานต์ วันที่ 15 เมษายนเป็นวันเถลิงศก ( วันขึ้นปีใหม่ ) มีการละเล่นสาดน้ำกันตลอดทั้ง 3 วัน มีพิธีสู่ขวัญพระพุทธรูปและพระสงฆ์ สรงน้ำผู้เฒ่าและแห่ดอกไม้< > บุญบั้งไฟ เป็นการบูชาหลักบ้านและขอฝนต่อแถน เชื่อว่าทำบุญบั้งไฟแล้วจะอุดมสมบูรณ์ มีการแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามด้วยศิลปะการร่ายรำ เรียกว่า เซิ้งบั้งไฟ ผสมกลมกลืนกับท่วงทำนองดนตรีพื้น< > บุญซำฮะ หรือเรียกชื่ออื่นเช่น บุญเบิกบ้าน ทำขึ้นเพื่อชำระล้างสิ่งอัปมงคล เสนียดจัญไรต่างๆออกจากหมู่บ้าน มีการบูชาเทวดาอารักษ์ หลักบ้าน ผีปู่ตา นำกรวดทรายที่พระสวดปลุกเสกหว่านในระแวกบ้านและวงด้ายสายสิญจน์รอบหมู่บ< > บุญเข้าพรรษา มีการ ถวายต้นเทียนหรือเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนใน วันขึ้น 15 ค่ำเดือนแปด< > บุญข้าวประดับดิน เป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ในวันแรม 15 ค่ำชาวบ้านจะนำอาหารคาวหวาน ผลไม้ต่างๆ หมากพลู บุหรี่มวนใบตองใส่กระทงนำไปวางบริเวณวัดหรือตามต้นไม้ตั้งแต่รุ่งสางแล้วจุดเทียนให้เปรตมารับอาหารและผลบุญ ต่อจากนั้นเตรียมพิธี ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์พร้อม กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับ< > บุญข้าวสาก ทำในวันขึ้น 15 ค่ำ เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลเช่นเดียวกันกับบุญข้าวประดับดิน เพียงแต่ใช้วิธีเขียนหมายเลขของถวายของแต่ละคนแล้วทำสลากให้พระภิกษุสามเณรจับ อาหารที่ใช้ทำบุญ ได้แก่ ข้าวเม่า ข้าวพอง ข้าวตอก คลุกน้ำตาล น้ำอ้อย งา ถั่วและมะพร้าว ตรงกับภาคกลางที่เรียกว่าข้าวกระยาสารท< > บุญออกพรรษา วันขึ้น 15 ค่ำ มีการทำบุญถวายภัตตาหาร สวดมนต์ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ตอนกลางคืนจุดไต้ จุดเทียน หรือโคมไฟ< > บุญกฐิน เริ่มตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำ เดือน 11 ถึง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 มีการทำบุญถวายผ้าไตรจีวรพระสงฆ์ที่จำพรรษาแล้ว มีการแห่กฐินอย่างสนุกสนาน

  โรงเรียนหนองเรือวิทยา อยู่ในอำเภอหนองเรือ

 • โรงเรียนจระเข้วิทยายน อยู่ในตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ

 • โรงเรียนบ้านโคกตลาดใหญ่ อยู่ในตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ

  โรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี 63โรงเรียน

 • ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจำตำบล 10 แห่ง

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 27 แห่ง

 • โรงเรียนอนุบาลเอกชน 4 แห่ง

 • โรงเรียนปริยัติธรรม 3 แห่ง ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 134 แห่ง 

   

  สาธารณสุข

 • โรงพยาบาลประจำอำเภอ 1 แห่ง

 • สถานีอนามัยประจำตำบล 14 แห่ง

 • สถานพยาบาลเอกชน 3 แห่ง

   

  ศาสนา

 • ในเขตอำเภอหนองเรือมีในพระพุทธศาสนา 96 แห่ง

 • สำนักสงฆ์ 11 แห่ง ครีสเตียน 1 แห่ง

   

  สาธารณูปโภคอื่น ๆ

 • ไฟฟ้าจำนวน 149 หมู่บ้าน

 • ประปา จำนวน 149 หมู่บ้าน

 • โทรศัพท์สาธารณะ ( ตู้ ) 138 แห่ง

 • โทรศัพท์บ้าน 1 , 775 แห่ง

 • ไปรษณีย์ 4 แห่ง

 • หอกระจายข่าว 149 แห่ง 

   

  องค์กรและสถาบันชุมชน

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 51 กลุ่ม สมาชิก 1 , 120 คน

 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 27 กลุ่ม สมาชิก 864 คน

 • กลุ่มเยาวชนเกษตรในโรงเรียน 6 แห่ง สมาชิก 200 คน

 • กลุ่มเกษตรกรทำนา 8 กลุ่ม สมาชิก 1 , 166 คน

 • กลุ่มสหกรณ์การเกษตร 34 กลุ่ม สมาชิก 1 , 287 คน

 • กลุ่มออมทรัพย์ 22 กลุ่ม สมาชิก 1 , 414 คน

 • สมาชิก ธกส. 310 กลุ่ม สมาชิก 4 , 788 คน

 • กองทุนหมู่บ้าน 149 กลุ่ม 

   

  สภาพทางด้านเศรษฐกิจ

         อำเภอหนองเรือมีผู้ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นส่วนมากรายได้จากภาคการเกษตรจึงมีมาก และมีบางตำบลมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เช่นอาชีพทอผ้า แปรรูปผลิตผลการเกษตร เจียนไนพลอย อาชีพบริการการท่องเที่ยวล่องแพ อาชีพมอเตอร์ไซด์รับจ้าง และอาชีพรถรับส่งนักเรียน
         เศรษฐกิจของอำเภอหนองเรือยังพึ่งพาภาคเกษตรเป็นหลักมีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับภู ม ิภาคอื่น การผลิตสินค้าปฐมได้แก่ข้าว อ้อย พืชผัก และปศุสัตว์ เช่น ไก่เนื้อ สุกรขุน ปลานิลในกระชังมีการส่งสินค้าออกไปยังพื้นที่ข้างเคียงและภูมิภาคอื่นๆ และมีการนำเข้าสินค้าทั้งอุปโภคบริโภคเครื่องจักรเครื่องยนต์ทางการเกษตรจำนวนมาก 

   

  โรงงานในเขตอำเภอหนองเรือ

 • โรงงานมิตรน้ำตาลภูเวียง อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองเรือ

 • โรงงานแหอวน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองเรือ

 • < >< >

   

   

14 มีนาคม 59 11:32:46