ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

อัตรากำลัง

 


 

นางศิริพร  ประทุมวงศ์

เกษตรอำเภอหนองเรือ

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษาวิเคราะห์ และวางแผนดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร

 • ควบคุม กำกับ  ติดตามการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ ให้เป็นไปตามที่กำหนด

 • ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดหรือตามที่ กรมส่งเสริมฯ  หรืออำเภอและจังหวัดมอบหมาย  และปฏิบัติงานอื่นที่ ไ ด้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญาชา

  

 นายพันธุ์ลภ เรืองหนู
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ประจำตำบลยางคำ,จระเข้,โนนทัน
 • หัวหน้ากลุ่มตำบลยางคำ,จระเข้,โนนทัน
 • งานข้าว, งานพืชฤดูแล้ง , รายงาน รต. รม. งานGAP,งานศูนย์ข้าว,ทะเบียเกษตรกร,งานเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

นายเดชา ศรีเชียงสา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ประจำตำบลบ้านเม็ง, ต.กุดกว้าง,ต.โนนสะอาด
 • หัวหน้ากลุ่มตำบลกุดกว้าง,โนนสะอาด ,บ้านเม็ง
 • งาน สภาเกษตรกร,อาสาสมัครเกษตร,ยุวเกษตรกร,แม่บ้านเกษตรกณ,กลุ่มเกษตรกร,วิสาหกิจชุมชน ,งาน Smart Farmer, งาน Young Smarfarmer,Zoning, เกษตรกรรมทางเลือก,งานเกษตรทฤษฎีใหม่ และ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 •  

นายภูมิศักดิ์   เจริญทรัพย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ประจำตำบลหนองเรือ,ต.บ้านผือ
 • งานข้อมูลการเกษตร,,เกษตรสัมพันธ์
 • งาน อบก.,งานภัยธรรมชาติ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 •  
 • นายชัยพร ป่วนกระโทก

  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ประจำตำบลโนนทอง,ต.บ้านกง
 • หัวหน้ากลุ่มตำบลโนนทองและประสานด้านการเกษตรในพื้นที่ตำบลโนนทอง และที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
 • งานแปลงใหญ่,อ้อย,งาน ศพก.,พืชสวน(หม่อนไหม,ยางพารา),งานไร่นาสวนผสม,งานอารักขาพืช,ดินและปุ๋ย
 • ปฏิบัติงานอื่น ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 นางธัญนิชา  ตุ้มทองกุลธร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานธุรการ,พัสดุ
 • ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

  

 นางบุญนิศา  พรมแพง
เจ้าพนักงานธุรการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานบันทึกข้อมูล ,งานธุรการ
 • งานประชาสัมพันธ์
 • งานปฏิบัติงานอื่น  ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

29 ตุลาคม 62 10:29:35