ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

อัตรากำลัง

 


 

นายสมคิด วงศ์วทัญญู

เกษตรอำเภอหนองเรือ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษาวิเคราะห์ และวางแผนดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร

 • ควบคุม กำกับ  ติดตามการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ ให้เป็นไปตามที่กำหนด

 • ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดหรือตามที่ กรมส่งเสริมฯ  หรืออำเภอและจังหวัดมอบหมาย  และปฏิบัติงานอื่นที่ ไ ด้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญาชา

 

 

นายสงัด   ทองภูธรณ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ  ประจำตำบลโนนทอง,ตำบลกุดกว้าง
 • หัวหน้ากลุ่มตำบลโนนทอง, งานสถาบันกลุ่มเกษตร, แม่บ้านเกษตรกร, ยุวเกษตรกร,  โครงการสายใยรัก,อาสาสมัครเกษตร
 • ปฏิบัติงานอื่น  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หัวหน้ากลุ่มตำบลกุดกว้าง
 • งานภัยธรรมชาติ, และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับ มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

นายพันธุ์ลภ เรืองหนู
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ประจำตำบลยางคำ,จระเข้
 • หัวหน้ากลุ่มตำบลยางคำ,จระเข้
 • งานข้าว, งานพืชฤดูแล้ง , รายงาน รต. รม.และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

นายเทพศิริ สิงห์บ้านหาด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ประจำตำบลโนนสะอาด,โนนทัน
 • หัวหน้ากลุ่มตำบลโนนสะอาด,โนนทัน
 • งานพืชไร่, งานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

นายทำนอง หล่ายจาด
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ประจำตำบลหนองเรือ,ต.บ้านผือ
 • งานข้อมูลการเกษตร,,เกษตรสัมพันธ์,
 • งาน อชก. และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

นายเดชา ศรีเชียงสา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ประจำตำบลบ้านเม็ง, ต.บ้านกง
 • หัวหน้ากลุ่มตำบจระเข้,ต. บ้านกง
 • งาน GAP, GPP,ZONING และ ปฏิบัติงานอื่น  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

นางธัญนิชา ตุ้มทองกุลธรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานธุรการทั่วไป,งานการเงิน,พัสดุ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

นางสาวบุญนิศา สร้อยบับ
เจ้าพนักงานธุรการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานธุรการทั่วไป,จัดเก็บข้อมูล,บันทึกข้อมูล จัดทำเว็บไซต์ ,รับ – ส่ง – พิมพ์  หนังสือราชการ
 • ดูแลรักษาเครื่องคอมฯ,เครื่องพิมพ์, เครื่องถ่ายเอกสาร และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
6 มิถุนายน 59 11:37:41