ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

อัตรากำลัง

 


 

นางศิริพร  ประทุมวงศ์

เกษตรอำเภอหนองเรือ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษาวิเคราะห์ และวางแผนดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร

 • ควบคุม กำกับ  ติดตามการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ ให้เป็นไปตามที่กำหนด

 • ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดหรือตามที่ กรมส่งเสริมฯ  หรืออำเภอและจังหวัดมอบหมาย  และปฏิบัติงานอื่นที่ ไ ด้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญาชา

 

 

นายสงัด   ทองภูธรณ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ  ประจำตำบลกุดกว้าง
 • โครงการแปลงใหญ่, ศพก.
 • ปฏิบัติงานอื่น  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หัวหน้ากลุ่มตำบลกุดกว้าง
 • งานภัยธรรมชาติ, และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับ มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

นายพันธุ์ลภ เรืองหนู
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ประจำตำบลยางคำ,จระเข้
 • หัวหน้ากลุ่มตำบลยางคำ,จระเข้
 • งานข้าว, งานพืชฤดูแล้ง , รายงาน รต. รม.และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

นายเทพศิริ สิงห์บ้านหาด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ประจำตำบลโนนสะอาด,โนนทัน
 • หัวหน้ากลุ่มตำบลโนนสะอาด,โนนทัน
 • งานพืชไร่, งานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

นายทำนอง หล่ายจาด
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ประจำตำบลหนองเรือ,ต.บ้านผือ
 • งานข้อมูลการเกษตร,,เกษตรสัมพันธ์,งานประชาสัมพันธ์
 • งาน อชก. และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

นายเดชา ศรีเชียงสา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ประจำตำบลบ้านเม็ง, ต.บ้านกง
 • หัวหน้ากลุ่มตำบจระเข้,ต. บ้านกง
 • งาน GAP, GPP,ZONING และ ปฏิบัติงานอื่น &n

 

นายชัยพร  ป่วนกระโทก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ  ประจำตำบลโนนทอง
 • หัวหน้ากลุ่มตำบลโนนทอง, งานสถาบันกลุ่มเกษตร, แม่บ้านเกษตรกร, ยุวเกษตรกร,  งานวิสาหกิจชุมชน
 • ปฏิบัติงานอื่น  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

 

นางธัญนิชา  ตุ้มทองกุลธร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานธุรการ,พัสดุ
 • ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

นางบุญนิศา  พรมแพง
เจ้าพนักงานธุรการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานบันทึกข้อมูล ,งานธุรการ
 • งานประชาสัมพันธ์
 • งานปฏิบัติงานอื่น  ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

13 มีนาคม 61 14:03:07