ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ทอผ้าฝ้าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทอผ้าฝ้าย

ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

แปรรูปผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้าย

จัดทำโดย บุญนิศา  พรมแพง

 

 

 

18 พฤษภาคม 59 17:10:53