ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต.โนนทอง

            จุดสาธิต ต.โนนทอง ถือเป็น ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการโดย กลุ่มเกษตรกรบ้านดงน้อย โดยมีนายสุวัฒน์ หนองคำภา เป็นประธานกลุ่ม จุดเด่นของจุดสาธิตแห่งนี้ นอกจากจะ เน้นเกษตรอินทรีย์แล้ว พื้นที่การเกษตรจะอยู่ในวัด และพื้นที่ของเกษตรกร บริเวณรอบวัด ซึ่งถือว่า สถานที่ดังกล่าว เป็นศูนย์รวมของหมู่บ้าน นอกจากนั้น ยังมีการทดลอง ปลูกมะละกอแบบใหม่ ที่เรียกว่า แบบเอียง 45 องศา โดยได้แนวคิดจากเกษตรกรชาวไต้หวัน ที่เคยมาแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการเกษตร ซึ่งผลผลิตก็เป็นที่น่าพอใจ โดยมีการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้กับเกษตรกรที่สนใจอีกด้วย และยังมีการปลูกข้าวนอกฤดู ที่ใช้ท่อซีเมนต์ เพาะปลูก และยังมีพืชผักมากมายที่อยู่ระหว่างการทดลอง

 

            หากท่านใด สนใจศึกษาดูงาน สามารถติดต่อได้ที่ นายสุวัฒน์ หนองคำภา 087-0041978 หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ โทร. 043-294003 และหากต้องการดูวิธีการทำและรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้ามาดูคลิปวิดีโอของสำนักงาน เกษตรอำเภอหนองเรือได้ค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

8 ตุลาคม 58 13:54:53